جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

تحلیلی فلسفی از جهان های اعتباری؛ جهان ذهن و جهان ساخت

چکیده:

انسان به طور طبیعی و عادی این گونه می اندیشد که با اشیای طبیعی همان گونه که هسـتند، تعامـل دارد. ایـن پندار تا حدودی درست است؛ لکن برخی اندیشمندان متـاخر در تبیـین لایـه ای عمیـق تـر از حیـات انسـانی معتقدند که بشر در طبیعت صرف، زندگی نمیکند؛ زیرا بسیاری از اشیا در زندگی ایـن موجـود عجیـب، معـانی طبیعی خود را ندارند و انسان در تعامل با طبیعت این اشیا را آن گونه که هستند در نظر نمی گیـرد، بلکـه آنهـا در زندگی انسان معانی ویژه ای دارند که حاصل فاعلیت ذهنی انسان است. این اندیشمندان مسئله زیست انسـان در جهان هایی ساختگی را مطرح می سازند و هریک در تبیین آن، راهی ویژه برگزیدهاند؛ اما نویسـنده پـژوهش مفصلی درباره چیستی عمل اعتبار و واقعیت های اعتباری انجام داده و نظریه جدیدی در ایـن زمینـه دارد کـه از آن با عنوان «نظریه واقعیت های اعتباری» یاد میکند. بر پایه این نظریه، انسان بر اساس اموری کـه مـی تـوان آنها را زمینه های اعتبار نامید، برای هر چیزی که با آن تعامل دارد، هویت هایی ذهنی ایجاد مـیکنـد کـه معنـا و واقعیت آن شیء برای وی خواهد بود. هویت های ذهنی مزبور وقتی که در کنار هـم و بـه صـورت مجمـوعی در نظر گرفته شوند، جهانی را می سازند که میتوان آن را جهان اعتباری یا ساخته انسان دانسـت. بـراین اسـاس انسان در فرایند حیات خود دو جهان اعتباری جهان ـ ذهن و جهان ـ ساخت را ایجاد، و در آن زیست میکند.

دانلود فایل

[pdf-embedder url=”https://ketabshenakht.com/wp-content/uploads/2020/07/1586679118-9722-66-1.pdf”]

تحصیلات

سمت

عبدالله فتحی استادیار گروه فلسفه موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

تعداد صفحات

13-29

فصلنامه

فصلنامه علمی-پژوهشی معرفت فلسفی-شماره دوم-زمستان 1398

نویسنده

عبدالله فتحی

ناشر

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “تحلیلی فلسفی از جهان های اعتباری؛ جهان ذهن و جهان ساخت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.