جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

تحلیلی جامعه‌شناختی از آمادگی برای دروغ‌گویی

چکیده:
این مقاله درصدد است دریابد کدام موقعیت مرتبط با کنش‌های روزمرة زنان آن‌ها را بیش‌تر به سمت دروغ‌گویی سوق می‌دهد و چگونه می‌توان این موقعیت‌ها را دسته‌بندی و از هم متمایز کرد. برای این منظور بر مبنای دسته‌بندی‌ مورد بحث سه نوع موقعیت در چهارچوب نظری طراحی شد تا میزان تمایل زنان به دروغ‌گویی در هر یک از این سه نوع موقعیت به ‌طور کلی و نیز متناسب با موقعیت اجتماعی‌شان (مبنی بر خانه‌دار بودن، کارمند بودن، و شاغل آزاد بودن) به ‌طور خاص مشخص شود. این تحقیق با استفاده از تکنیک پرسش‌نامه و در میان 280 زن ساکن و شاغل در منطقة 6، از سه گروه زنان خانه‌دار، کارمند و شاغل آزاد انجام شد. نتایج این تحقیق نشان داد که به ‌طور کلی زنان کارمند کم‌تر از دو گروه دیگر دروغ می‌گویند و زنان در موقعیت تسهیل‌کنندة روابط اجتماعی به نسبت دو موقعیت دیگر بیش‌تر دروغ می‌گویند.