جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

تجربة زیستة دختران نوجوان در نقش همسر (مطالعة ازدواج زودهنگام دختران آران بیدگل)

چکیده:
نوجوان‌همسری به ازدواج افراد زیر 18 سال اطلاق می‌شود. یافته‌‌‌های تحقیق از مصاحبه‌‌‌های عمیق با 35 زن در شهر آران بیدگل به‌ دست آمده و با استفاده از تحلیل تماتیک مراحل کار تدوین و نتایج به ‌دست آمده است. از آن‌جا که این زنان در فرایند انتخاب همسرشان دخیل نبوده‌اند و به رشد کافی عقلی نرسیده بودند، ازدواجشان در حقیقت توافقی میان والدین دختر و پسر بوده است؛ بنابراین این دختران حتی تصور و شناخت درستی از ازدواج و مسئولیت‌‌‌های مربوط به آن نداشته‌اند و از نظر روابط اجتماعی و فرهنگی در جامعه و هم‌چنین روابط شخصی، نظیر برقراری ارتباط مناسب با همسر، فرزندان و اطرافیانشان دچار مشکلات فراوانی شده‌اند. از سوی دیگر، به دلیل آموزش ندیدن در زمینة مسائل جنسی، بارداری در سنین پایین زمینه‌ساز مشکلات جسمی و روانی برای این افراد بوده است.