جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

تبیین جامعه شناختی تعیین کننده های اجتماعی- فرهنگی جهت گیری پوششی زنان (مطالعه موردی: زنان 15 تا 49 سالۀ شهر شیراز)

چکیده:
 هدف این پژوهش، شناخت و تبیین تعیین­کننده­های اجتماعی-فرهنگی جهت­گیری پوششی زنان است. جامعه آماری پژوهش، زنان گروه سنی 15 تا 49 سالۀ شهر شیراز در سال 1396 می­باشند که به شیوۀ نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای چند مرحله،­ تعداد 550 زن به عنوان نمونه انتخاب شده­اند. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامة محقق­ساخته شامل 53 گویه با  روایی­سازه(%65) و پایایی(%79) بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از مدل معادلات ساختاری و نرم­افزار Amos استفاده شده است.
نتایج تحقیق نشان می­دهند که 38% از زنان مورد مطالعه جهت­گیری پوششی بنیادگرای اسلامی، 5/50% جهت­گیری اعتدالی و 5/11% جهت­گیری پوششی سکولار داشته­اند. در این روند، تعیین­کننده­های جهان­بینی توسعه­ای با بارعاملی(36/0) و رسانه­های جدید ارتباطی با بارعاملی (63/0) در مقیاس جهانی، مصرف­گرایی با بارعاملی(56/0)، پایگاه اقتصادی-اجتماعی با بارعاملی(41/0) و خانواده با بارعاملی(37/0) در سطح محلی و لذت­گرایی با بارعاملی(53/0) و نیاز به تأییدخواهی با بارعاملی(42/0) در سطح فردی، در یک رابطة ساختاری، جهت­گیری پوششی زنان را شکل و جهت می­بخشند.