جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

تبیین انتقال از جهان اول اخلاق به جهان دوم آن

چکیده:
قانون علیتی و معلولیتی امکانیْ به دو بخش طبیعی و عقلی تقسیم می‌‌شود. بخش اول، بر جهان طبیعت و بخش دوم بر جهان عقلْ حاکم است. انسان‌‌، از آن جهت که صاحب بدن و صاحب عقل است‌‌، این دو جهان را در خود جمع کرده است، لیک در درون این اجتماعْ‌‌ْ میان این دو جهان نبردی شکل می‌‌گیرد تا قلمرو هر یک در سیطرۀ دیگری درآید. پیروزی عقل بر غرایز یا پیروزی ارادۀ عقلی بر امیال طبیعی، جواز ورود انسان ساکن طبیعت را به جهان اولِ اخلاق می‌‌دهد. آنچه در این نوشتار می‌‌آید، تبیین حرکت عقل از جهان اول به جهان دوم اخلاق است؛ جهانی دورتر از جهان طبیعت و خطرهای آن و جهانی فراتر از جهان اول اخلاق در تعین اراده بر حسب قوانین اخلاق. در این جهان دوم‌‌، همهٔ قوانین جهان اول برقرار است‌‌، لیک یک محتوا به همهٔ آنها افزوده می‌شود که چونان فصل مقوِّم جهان دوم است و کسانی را در خود می‌‌پذیرد که آن فصل را در نیروی عقل خود فعّال کرده باشند