جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

تئودیسة پرورش روح جان هیک

چکیده:
هیک، در تئودیسة پرورش روح هم به مسئلة شرور اخلاقی پاسخ می­دهد و هم به توجیه شرور طبیعی می­پردازد و در این مقام، به مراحل دوگانة خلقت انسان، یعنی صورت خدا بودن و شباهت به خدا داشتن، اشاره می­کند. به نظر هیک، شرور اخلاقی لازمة مختار بودن انسان هستند. انسان اولیه و همة فرزندان او، در جهانی که مُوهم حسّ دوری از خداست واقع شده­اند. هیک، از این حسّ با عنوان فاصلة معرفتی از خداوند یاد می­کند. قرار گرفتن انسان در این محیط سبب می­شود که او با برخورداری از نعمت اختیار، مرتکب شرور اخلاقی یا گناه شود. از سوی دیگر، شرور طبیعی لازمه رشد و تعالی روح انسان هستند. این شرور به انسان کمک می­کنند تا فضایلی از قبیل شجاعت، گذشت، صبر و هم­دردی را کسب کند و به تدریج، به شباهت با خدا دست یابد. به نظر هیک، همة انسآن ها، به جز مسیح، پس از مرگ در چرخة زندگی­های متعدّد قرار گرفته و پس از طی آن ها، به خیر نهایی و شباهت با خداوند دست می­یابند.

تحصیلات

امیر عباس علیزمانی: –
اکرم خلیلی: دانشجوی دکتری فلسفة دین، دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

سمت

امیر عباس علیزمانی: دانشیار گروه فلسفة دین، دانشکدة الهیات دانشگاه تهران، تهران، ایران
اکرم خلیلی: –

تعداد صفحات

16

فصلنامه

دوفصلنامه علمی-پژوهشی فلسفه دین ،دوره ۹، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۰

نویسنده

اکرم خلیلی,

امیر عباس علیزمانی

ناشر

دانشگاه امام صادق (ع)

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “تئودیسة پرورش روح جان هیک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.