جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

بررسی و نقد ساختار فضیلتِ فکری در معرفت‌شناسی فضیلت‌محور لیندا زاگزبسکی

چکیده:
بر اساس معرفت‌شناسی فضیلت محورِ زاگزبسکی‌‌، هدف فضیلتِ فکری تماس ‌شناختی با واقعیت است و تمایزی بین فضیلتِ اخلاقی و فکری وجود ندارد. فضیلتِ فکری زیر مجموعهٔ فضیلت اخلاقی است. به همین منظور او به دنبال ارائهٔ تعریفی از فضیلت است که دربر گیرندهٔ هر دو دسته فضایل شود. از نظر زاگزبسکی «فضیلت» یک ویژگی اکتسابی عمیق و پایدار است که مستلزم انگیزه‌ای خاص برای به وجود آوردن غایت مطلوب و موفقیت قابل ‌اعتماد در به وجود آوردن آن غایت است. مؤلفه «انگیزه»‌‌، در این تعریف، بر ساختار درون‌گرایانه و مؤلفهٔ «موفقیت قابل‌اعتماد‌‌»، بر ساختار برون‌گرایانه دیدگاه زاگزبسکی دلالت دارد و به همین دلیل، ساختار فضیلتِ فکری زاگزبسکی را «ترکیبی» می‌نامیم.  در این پژوهش تحلیلی، با استفاده از داده‌های معرفت‌شناختی و اخلاقی در ادبیات موضوع‌‌، مؤلفه‌های اساسی  دیدگاه زاگزبسکی دربارۀ ساختار فضیلت فکری‌‌، استخراج و نقش هر کدام در شکل‌گیری این نظریه تبیین شده است. سپس نقاط ضعف و قوّت هر یک از این مؤلفه‌ها مورد بحث و ارزیابی قرار گرفته و در نهایت‌‌، این نتیجه به دست آمد که ساختار صحیح «فضیلتِ فکری» باید از سنّت درون‌گرایی در معرفت‌شناسی که متأثر از «اخلاق فضیلت» است‌‌، پیروی کند و ساختار برون‌گرایانه با مبانی معرفت‌شناسی فضیلت محور زاگزبسکی، سازگاری ندارد.