جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

بررسی و نقد دیدگاه دکتر عابد الجابری دربارة خاستگاه تشیع

چکیده:

«دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮی» از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﻳﻦ ﻣﺘﻔﻜﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺟﻬﺎن ﻋﺮب اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻋﻠﻤﻲ ﺟﻬﺎن ﻋﺮب و ﺣﺘﻲ ﻏﺮب، ﺑﻪ ﺷﻬﺮت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ. وی در ﺗﻼش ﺑﻮد ﺑﺮای رﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺎن ﻋﺮب از ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺴﻴﺎری ﻛﻪ در آن ﻫﺎ ﻏﻮﻃﻪ ور اﺳﺖ، راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ اراﺋﻪ دﻫﺪ؛ از اﻳﻦ رو ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺮاثﻫﺎی ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﺔ اﻳﺮاﻧﻲ، ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ، ﺻﻮﻓﻴﺎﻧﻪ، اﺳﻼﻣﻲ ﺧﺎﻟﺺ و ﻋﺮﺑﻲ ﺧﺎﻟﺺ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻋﺮب، رﻳﺸﻪ در ﺗﺸﻴﻊ دارد ﻛﻪ آﻳﻴﻨﻲ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ از اﺳﻼم ﺑﻮده و ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻴﺮاثﻫﺎی ﻗﺪﻳﻤﻲ ﭘﻴﺶ از اﺳﻼم و ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﻴﺮاث اﻳﺮاﻧﻲ، ﻳﻤﻨﻲ،اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎت ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ  ﺳﺒﺄ، ﻣﺨﺘﺎر و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﻪ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺿﻤﻦ ﮔﺰارﺷﻲ دﻗﻴﻖ از ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺗﺸﻴﻊ در آﺛﺎر ﻋﺎﺑﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮی، ﺧﻄﺎﻫﺎ، ﻟﻐﺰشﻫﺎ، ادﻋﺎﻫﺎی ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ و ﭘﻴﺶ داورﻫﺎی ﻧﺎﻗﺺ او ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻴﻞ اﻫﻞ  ﺳﻨﺖ ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲ ﺷﻮد.

[pdf-embedder url=”https://ketabshenakht.com/wp-content/uploads/2020/09/FTK_Volume-4_Issue-12_Pages-7-26.pdf” title=”FTK_Volume 4_Issue 12_Pages 7-26″]

تحصیلات

حمزه علی اسلامی نسب:
دانشجوی دکتری فلسفه اسلامی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

سمت

علیرضا آل بویه:
استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و عضو انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه

تعداد صفحات

20

فصلنامه

فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات کلامی، حوزه دوره 4، شماره 12، بهار 1395

نویسنده

حمزه علی اسلامی نسب,

علیرضا آل بویه

ناشر

انجمن کلام اسلامی حوزه

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “بررسی و نقد دیدگاه دکتر عابد الجابری دربارة خاستگاه تشیع”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.