جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

بررسی و نقد اندیشة «تکامل در تاریخ» از منظر استاد مطهری

چکیده:

یکی از مسائل مهم فلسفة نظری تاریخ مسئلة «جهت حرکت تاریخ» است. بسیاری از فیلسوفان تاریخ حرکت تاریخ را رو به تکامل می شمارند و اموری همچون پیچیده تر شدن مناسبات اجتماعی، پیشرفت علمی، رشد فناوری و صنعت و بهبود اوضاع مادی جوامع بشری را به عنوان معیار تکامل تاریخ معرفی می کنند که نوعاً ناظر به تحولات رو به صعود ابعاد مادی حیات بشر در گسترة زمان هستند. اما استاد شهید مطهری دیدگاه جدیدی را دربارة تکامل در تاریخ مطرح کرده و تبیینی خاص و معیاری متمایز با دیدگاه فیلسوفان تاریخ تحت عنوان «تکامل فطری یا انسانی تاریخ» را ارائه کرده است. در این مقال، ابتدا اصل مدعا، مبانی و ابعاد دیدگاه استاد به اختصار طرح می شود، آن گاه ابهام های دیدگاه استاد و راه های رفع آن ارائه می گردد و سرانجام این نکته اثبات می شود که دیدگاه «تکامل فطری یا انسانی تاریخ» در حد یک فرضیة درخور توجه و شایستة مطالعه و راستی آزمایی افزون تر، از اعتبار علمی برخوردار است، ولی در حد یک نظریه، اعتبار علمی ندارد.

[pdf-embedder url=”https://ketabshenakht.com/wp-content/uploads/2020/08/20170405083924-9712-75.pdf”]

سمت

جواد سلیمانی امیري -ستادیار مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی

تعداد صفحات

36

فصلنامه

فصلنامه علمی -پژوهشی تاریخ اسلام در آیینه پژوهش-سال دوازدهم-بهار و تابستان 1394-شماره 1 (پیاپی 38)

نویسنده

جواد سلبمانی امیری

ناشر

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “بررسی و نقد اندیشة «تکامل در تاریخ» از منظر استاد مطهری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.