جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

بررسی و مقایسه وضع موجود و مطلوب ویژگی های دبیران دین و زندگی از دیدگاه دانش آموزان

چکیده:

هدف این پژوهش، بررسی انتظارات دانش‌آموزان از ویژگی‌های مطلوب دبیران دین و زندگی و مقایسه آن با وضعیت موجود بود. این پژوهش، به لحاظ هدف، کاربردی و به‌لحاظ روش، پیمایشی است. جامعه آماری آن تمامی دانش‌آموزان دختر و پسر رشته تجربی و انسانی شهر سرخس بود، که با استفاده از روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای، نمونه‌ای به حجم 280 نفر انتخاب و برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌ محقق‌ساخته استفاده شد. برای احراز پایایی پرسش‌نامه‌ نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج آن برای مقوله اعتقادات و اخلاق فردی 79/0، مقوله شخصی و روانی 89/0، مقوله اخلاق بین فردی 90/0، مقوله ویژگی‌های ظاهری 78/0 و مقوله شایستگی‌های حرفه‌ای 89/0 به دست آمد. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آزمون‌های اندازه‌گیری مکرر و تی وابسته استفاده شد.

نتایج مربوط به اندازه‌گیری مکرر نشان داد که از دیدگاه دانش‌آموزان بین ویژگی‌های مطلوب و موجود دبیران دین و زندگی از لحاظ اولویت تفاوت کاملاً معناداری وجود دارد (P<0.01). رتبه‌بندی مقوله‌ها با توجه به انتظارات دانش‌آموزان از دبیران دین و زندگی در وضعیت مطلوب به ترتیب عبارت است از: 1. ویژگی‌های شخصی و روانی؛ 2. اعتقادات و اخلاق فردی و شایستگی‌های حرفه‌ای؛ 3. اخلاق بین فردی؛ 4. ویژگی‌های ظاهری و در وضعیت موجود یا در عملکرد دبیران دین و زندگی عبارت است از: الف) ویژگی‌های شخصی و روانی؛ ب) اعتقادات و اخلاق فردی؛ ج) اخلاق بین فردی؛ د) ویژگی‌های ظاهری؛ ھ) شایستگی‌های حرفه‌ای. همچنین، نتایج مربوط به آزمون تی وابسته در مقایسه بین وضع مطلوب و موجود ویژگی‌های دبیران دین و زندگی نشان داد که میان وضعیت مطلوب (انتظارات دانش‌آموزان) و وضعیت موجود (عملکرد معلمان) فاصله معناداری وجود دارد (P<0.01) و عملکرد معلمان در تمام مقوله‌ها نتوانسته انتظارات دانش‌آموزان را برآورده کند.

تحصیلات

محمود سعیدی رضوانی –
عبدالله مهاجر کارشناسی ارشد علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد
سید جواد قندیلی –
اعظم محمد زاده قصر دانشجوی دکتری علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد

سمت

محمود سعیدی رضوانی دانشیاردانشگاه فردوسی مشهد
عبدالله مهاجر –
سید جواد قندیلی استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
اعظم محمد زاده قصر مدرس جامعه المصطفی

تعداد صفحات

21

فصلنامه

دوفصلنامه تربیت اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دوره 14، شماره 29، پاییز 1398

نویسنده

اعظم محمد زاده,

سید جواد قندیلی,

عبدالله مهاجر,

محمود سعیدی رضوانی

ناشر

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “بررسی و مقایسه وضع موجود و مطلوب ویژگی های دبیران دین و زندگی از دیدگاه دانش آموزان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 + چهارده =