جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

بررسی نقش و جایگاه زنان در افسانه‌های عامیانه کرمان(براساس رویکرد فمینیسم اگزستنسیالیسم و کمونیسم)

چکیده:
پرداختن به زنان و مسائل مربوط به آنها، همواره یکی از مهم‌ترین موضوعاتِ بررسی‌شده در جوامع بشری به‌شمار می‌رود. فرهنگ عامّۀ هر ملّت، به‌ویژه قصّه‌ها و افسانه‌ها، یکی از بهترین بسترهایی است که می‌توان در آن ردّ پایی از باورها، آداب و رسوم و بنیان فکری مردم جوامع کنونی را مشاهده‌کرد و به‌واسطۀ آن می‌توان تفکّرات سنّتی مردسالارانه را در جوامع قدیم نسبت به زنان ریشه‌یابی نمود؛ از این رو، در تحقیق حاضر، نقش و جایگاه زنان در افسانه‌های عامۀ کرمان، در چهار کتاب (افسانه‌های مردم کرمان، افسانه‌های مردم سیرجان، قصّه‌ها و افسانه‌های زرند و فرهنگ مردم کرمان) مورد بررسی قرار گرفته‌است. این پژوهش بر اساس رویکرد فمینیسم اگزیستانسیالیستی و فمینیسم مارکسیستی به ‌شیوۀ توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام شده است.