جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

بررسی نابرابری جنسیتی و عوامل مرتبط با آن در بین زنان شهربوکان و میاندآب

چکیده:
نابرابری جنسیتی پدیده ای است یکی از پدیده هایی است که در بیشتر جوامع بشری دیده می شود وبه عنوان یک مسئله اجتماعی، همانند سایر پدیده های اجتماعی، تحت تأثیر عوامل مختلفی است، در این تحقیق به بررسی عوامل تاثیر گذاراز قبیل “جامعه پذیری نقش جنسیتی،ایدئولوژی مردسالاری و باورهای قالبی” برنابرابری جنسیتی پرداخته شده است و ازتئوری های تلفیقی بینا رشته ای” روانشناسی، روانشناسی اجتماعی و بویژه تئوریهای جامعه شناسی” استفاده شده است .پس از آن فرضیه هایی طراحی گردید.روش اجرای پژوهش، پیمایش (survey)بوده و جامعه آماری آن تمام زنان متأهل شهر بوکان و شهر میاندوآب می باشد که جمعا ً شامل “135833 “نفر می باشد.نمونه گیری در این پژوهش به روش “نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای” بوده و روش تعیین حجم نمونه ازطریق فرمول” کوکران” با حجم نمونه” 383 ” انتخاب شده است. روایی متغیرها با استفاده از آزمون تحلیل عاملی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (84/0) مورد بررسی قرارگرفت.داده ها باآزمون های آماری پیشرفته “ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t مستقل ، آزمون رگرسیون” مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت..نتایج بدست آمده  نشان دادکه بین نابرابری جنسیتی و عوامل مرتبط بر آن رابطه وجود دارد.