جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

بررسی ملاک‌های همسرگزینی در میان اقوام ساکن در چهارمحال وبختیاری

چکیده:
ملاک­های انتخاب همسر از پیچیدگی­های خاصی برخوردار بوده و هماهنگی این ملاک­ها در بدو زندگی  در تشکیل و تقویت بنیان خانواده از اهمیت خاصی برخوردار است .تحقیق حاضر به منظور بررسی ملاک­های همسر گزینی در میان اقوام ساکن در چهارمحال وبختیاری انجام شده است.بدین منظور با استفاده از روش پیمایشی و  بر اساس فرمول کوکران تعداد 440 نفر بعنوان حجم نمونه انتخاب شدند.برای بررسی مهمترین ملاک­های همسر­گزینی از پرسشنامه اولویت بخشی ملاک­های همسر­گزینیPCSSI استفاده گردید که پایایی پرسشنامه توسط آلفای کرونباخ برابر با 786/0 بدست آمد..نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده­های حاکی از آن است که تقریبا “میان اقوام ساکن در چهارمحال وبختیاری” از نظر ملاک­های همسر گزینی تفاوت چشمگیری وجود ندارد .تحلیل کلی نشان داد که دربین اقوام ساکن در چهارمحال عشق وعلاقه ،سلامت روانی، عفت وپاکدامنی ،نداشتن رابطه جنسی قبل از ازدواج ومسئولیت­پذیر بودن مهمترین ملاک­ها هستند و ملاک­های: قومیت یکسان ،جذابیت ظاهری، تناسب موقعیت اجتماعی ،خانوادگی ،تحصیلات، شغل ودر آمد در مراتب پایین تری از اهمیت قرار داشتند.