بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به گروه‌های جهادی در مصر از 194۸ تا 1979

چکیده:
جریان احیای اسلامی در مصر در نیمه دوم قرن بیستم با تحولی اساسی مواجه شد. این تحول ظهور گرایش‌های و جریان‌های جهادی بود. جریان جهادی، گونه‌ای از جریان‌های اسلام‌گرا هستند؛ که ضمن اعتقاد به لزوم پیروی از اصول اسلام، تأکید ویژه‌ای بر جهاد (جنگ مقدس)، به عنوان یکی از ارکان دین اسلام دارد. خاستگاه این حرکت به طور عام کشور مصر و به طور خاص جمعیت اخوان‌المسلمین مصر است. در نیمه دوم قرن بیستم در حرکت احیای اسلامی مصر و به ویژه در میان اخوانی‌ها گرایش‌های شدیدی به جهاد با حکومت شکل گرفت. این امر تحت تأثیر عواملی صورت گرفت که می‌توان آن‌ها را در سه دسته عوامل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جای داد و به صورت مختصر عبارت‌اند از: تأثیرات سازمان اخوان‌المسلمین، شکنجه و زندان، بحران هویت، شکست 1967 اعراب از اسراییل، صلح با اسراییل، تشدید شکاف طبقاتی، بسته بودن فضای سیاسی، مهاجرت از روستا به شهر و رواج اندیشه‌های سید قطب. مهم‌ترین هدف این جریان، مبارزه مسلحانه با حکومت و براندازی آن، به منظور روی کار آوردن یک حکومت اسلامی بود.