جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

بررسی علل و زمینه‌های مهاجرت ایرانیان در دوره مغولان

چکیده:
هجوم مغولان به ایران و تثبیت حاکمیت آنها تحت عنوان ایلخانان سبب ساز شکل گیری موج های مختلفی از مهاجرت ساکنان مناطق مختلف ایران شد. به طور کلی این مهاجرت‌ها و تغییرات سرزمینی در دو دوره مختلف حاکمیت مغولان شکل گرفت و هر بار گروهی از ساکنان به مناطق امن مجاور خود و حتی سرزمین‌های دوردست مهاجرت کردند. در برابر این پرسش که چرا ایرانیان در این دوره اقدام به مهاجرت کردند؟ و این که مهاجران به کدام مناطق مهاجرت کردند؟ مدعای تحقیق چنین است: در موج اول مهاجرت به دلیل سیاست جنگی رعب‌آفرین مغولان و کشتار، قتل و غارت بی‌محابای آنان، گروهی از ایرانیان جان خود را نجات داده و ترک وطن نمودند. اما با تثبیت قدرت مغولان در ایران و تشکیل حکومت ایلخانان عوامل دیگری همچون تضادهای معیشتی، اعمال مالیات های سنگین و اسارت سبب مهاجرت ایرانیان شد. مناطق جنوبی ایران همچون فارس ، کرمان و یزد که در این دوره تحت تسلط حاکمان محلی بودند، به همراه هند ، مصر و آسیای صغیر پناهگاه مهاجران در هر دو موج مهاجرت بود. این پژوهش با روش توصیفی ، تحلیلی و با مراجعه به منابع دست اول، ابتداء دلایل مهاجرت ایرانیان بعد از هجوم مغولان و دوره ایلخانان را مورد تحلیل قرار خواهد داد و در ادامه پایگاه طبقاتی مهاجران و پناهگاهای امن آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. .