جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

بررسی سهم ایرانیان در پیشبرد تمدن اسلامی از منظر ترجمه علوم

چکیده:
تمدن اسلامی از تمدن‌های دیگر، سود برده است. از راه‌های این سودبری، ترجمه آثار تمدن‌های پیشین(یونانی و …) در تمدن پسین(اسلامی) است. در این زمینه، مللی چون ایرانیان، به ایفای نقش پرداخته‌اند، اما سهم آنان در قرن‌های دوم تا چهارم قمری، به درستی تبیین و عرضه نشده است؛ از این رو، با این سؤال روبه‌رو هستیم که نقش ایرانیان در ترجمه آثار علمی ملل دیگر به زبان عربی چقدر بوده است؟(سؤال) ایرانیان با جلب حمایت خلفای عباسی و نیز در پرتو دانش‌دوستی خاندان‌های با نفوذ ایرانی، نقش ممتاز و پیش‌تازی در ترجمه آثار غیرعربی به زبان عربی ایفا کرده‌اند.(فرضیه) نشان دادن جایگاه حیاتی ایرانی در ترجمه آثار و ارائه آن، مقصدی است که این مقاله پی می‌گیرد.(هدف) در این نوشتار، سعی برآن است تا به روش توصیفی – تحلیلی و بر مبنای منابع دست اول تاریخی، به مقایسه نقش مترجمان ایرانی با مترجمان دیگر ملل در نهضت ترجمه پرداخته شود.(روش)نمی‌توان پنهان کرد که سهم ایرانیان در نهضت ترجمه، بیش از آن که مرهون پشتیبانی‌های دستگاه خلافت عباسی باشد، از سابقه، علاقه، بذل مال و وقت ایرانی ناشی است.