جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

بررسی روش‌شناسی مقالات علمی ـ پژوهشی حوزة زن و خانواده (1379-1390)

چکیده:
پس از این‌که وزارت علوم رشتة «زن و خانواده» را برای تدریس در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور تصویب کرد، جامعة علمی شاهد چاپ پژوهش‌ها و مقالات در این حوزه در مجلات علمی ـ پژوهشی بوده است. از این‌ رو، محققان مقالة حاضر با هدف بررسی روش‌هایی که مؤلفان مقالات حوزة زن و خانواده استفاده کرده‌اند به بازبینی روش‌شناسانة این مقالات پرداخته‌اند و با روش تحلیل محتوا، بخش مربوط به شیوه، نوع، جامعة آماری، جمعیت نمونه و … مقالات را بازکاوی کرده‌اند.