جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

بررسی روانشناختی تجاوز جنسی زناشویی با نگاهی بر جنبه فقهی و حقوقی موضوع

چکیده:
تجاوز جنسی زناشویی از جمله مواردی است که سازمان ملل، مبارزه با آن را در قالب اعلامیۀ حذف خشونت علیه زنان منتشر کرده است. که با توجه به رشد تعداد کشورهایی که تجاوز جنسی زناشویی را جرم انگاری کرده­اند، این مسأله به مرز تبدیل شدن به یک الزام بین المللی رسیده است. نیاز به شناسایی این پدیده و شناخت ابعاد روانشناختی آن در جامعه ما و نحوۀ برخورد قانونگذار با این پدیده امری ضروری می­نماید. این پژوهش درصدد است ضمن شناخت پدیدۀ تجاوز جنسی زناشویی پاسخی مناسب در خصوص سؤال اصلی پژوهش مبنی بر اینکه تجاوز جنسی زناشویی موجود در دیدگاه روانشناختی به چه نحوی در فقه و حقوق اسلامی قابل طرح است؟ را بیابد. علاوه بر بررسی این پدیده به شیوۀ کتابخانه­ای، از روش تحقیق ترکیبی یا آمیخته و شیوۀ تحلیل دادۀ اکتشافی استفاده شده است. ابتدا از طریق مصاحبه عمیق با 4 تن از قربانیان مقولات محوری استخراج شده­اند. سپس از مقولات جهت تدوین پرسشنامه استفاده شده است. یافته­ها حاکی از آن است که قانونگذار به صورت غیر منسجم به برخی از مقولات پرداخته است. از سوی دیگر مقولۀ عشق در دیدگاه فقهی با عمق بیشتری نسبت به دو مؤلفۀ حقوق و روانشناختی ارائه و تببین شده­است.