جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

بررسی روابط ساختاری بین اخلاق کاری اسلامی، تأمین نیازهای رشد، احساس انرژی و تمایل به ترک خدمت

چکیده
هدف این پژوهش بررسی روابط ساختاری بین اخلاق کاری اسلامی، تأمین نیازهای رشد، احساس انرژی و تمایل به ترک خدمت است. روش پژوهش از نظر هدف، توسعه­ای ـ کاربردی، و از حیث شیوه‌ جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی ـ همبستگی است. جامعه‌ آماری تحقیق شامل تمام کارکنان دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی (204 نفر) در سال 1392 بود که سرشماری شدند. ابزارهای جمع‌آوری داده‌های این پژوهش، پرسشنامه‌های اخلاق کاری اسلامی (گل‌پرور و نادی، 1389)، سلسله مراتب نیازها (جونز و فیفر، 1973)، احساس انرژی در کار (گل‌پرور، پاداش و آتش‌پور، 1389) و تمایل به ترک خدمت (مبلی و هورنر، 1978؛ لیونز، 1971) بود. داده‌های پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل مسیر در نرم افزار Lisrel  مورد تحلیل قرار گرفت. با توجه به نتایج پژوهش لزوم توجه به اخلاق کاری اسلامی و تأمین نیازهای رشد در  کاهش ترک خدمت کارکنان با رویکرد احساس انرژی در سازمانها مشخص می­شود.