جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

بررسی ارتباط هویت جنسیتی زنان متأهل با نگرش آن‌ها به حقوق زوجین

چکیده:
تحقیق حاضر ارتباط میان هویت جنسیتی زنان متأهل با نگرش آنان به حقوق زوجین را بررسی کرده است. چهارچوب نظری پژوهش مبتنی بر دیدگاه فمینیسم لیبرال دربارة نابرابری‌های حقوقی زنان و اجتماعی شدن آنان از طریق باورهای جنسیتی قالبی است که ساختة جامعه در عرصه‌های خانواده، اشتغال، و تحصیل است. هم‌چنین برای بررسی هویت جنسیتی با تکیه بر آرای ریچارد جنکینز و آنتونی گیدنز به بررسی این شاخص پرداخته‌ شده است. نگرش به حقوق زوجین نیز در سه بعد آگاهی، احساس و رفتار بررسی شده است. روش تحقیق پیمایشی بوده و پرسش‌نامه‌ها به شیوة مصاحبه تکمیل شده‌اند و با استفاده از رگرسیون و ضریب هم‌بستگی پیرسون به بررسی آماری و هم‌بستگی داده‌ها پرداخته‌ شده است. نتایج داده‌ها حاکی از این مسئله است که مدرن شدن هویت باعث افزایش آگاهی از قوانین، افزایش نارضایتی از قوانین و هم‌چنین تمایل به رفتارهای مقاومتی در برابر قوانین شده است.