جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

بررسی، مقایسه و ارزیابی ساخت گراییِ کتز و پراودفوت در باب ماهیت تجربه عرفانی

چکیده:

کتز (مهم ترین شخصیت در ساخت گرایی عرفان) بر علیت ضروری میان پیش زمینـه هـا و تجارب عرفانی تاکید می کند و این امور را صورتبخش مـادة تجربـه ـ کـه ناشـی از عاملی بیرونی است ـ مـی دانـد و زمینـه هـا را در قـوام خـود تجربـه نیـز بـه عنـوان جـزء تشکیل دهنده، حاضر می شمرد. پراودفوت با وجود مخالفت با علیت ضروری یادشـده ـ در دیدگاهی مشابه ـ زمینه ها را دخیل در متن تجربه و شکل دهنـده بـه آنهـا مـی دانـد و باور دارد این زمینه ها در مرحلة تعبیر، تفسیر و تبیین نیز دخالـت اساسـی دارنـد و چـون تجربة عرفـانی از ایـن امـور قابـل تمـایز نیسـت ، در هریـک از ایـن مراحـل نیـز توسـط پیش زمینه ها ساخت یافته می شود. درنتیجه در ایـن دو دیـدگاه بـه رغـم تفـاوتهایشـان، تجارب عرفانی ، ماهیـت مشـترکی ندارنـد و آنچـه اشـتراکات در ایـن زمینـه بـه شـمار می رود، آنچنان فرعی و دور از ماهیت آن تجارب اسـت کـه پـذیرش ذات و مـاهیتی واحد را برای همة آنهـا روا نمـی دارد. ایـن دیـدگاه بـا وجـود توجـه درسـت خـود بـه تفاوتهای تجارب عرفانی و امکان دخالت پیش زمینـه هـا در تجـارب و تعبیـر و تفسـیر آنها، در شکل کلی پذیرفته نیست و اشکالات مهمی بر آن وارد است.

تحصیلات

سمت

مسعود اسماعیلی
استادیار گروه فلسفة پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی

تعداد صفحات

32

فصلنامه

فصلنامه علمی-پژوهشی قبسات، شماره74،سال19،زمستان1393

نویسنده

مسعود اسماعیلی

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “بررسی، مقایسه و ارزیابی ساخت گراییِ کتز و پراودفوت در باب ماهیت تجربه عرفانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 1 =