جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

بازکاوی واژة طاقت در آیة صوم

چکیده:
شناخت ادبیات عصر نزول برای فهم قرآن اجتناب‌ناپذیر است. چه بسا واژگانی که در عصر نزول در معنایی استعمال شده، اما به مرور زمان تحول معنایی یافته‌اند. یکی از واژه‌هایی که همواره کار را بر مترجمان قرآن دشوار ساخته، واژة «طاقت» است، به گونه‌ای که ترجمه‌های متفاوتی از آن ارائه شده است. دامنة این اختلاف علاوه بر ترجمه تفسیر را هم شامل می‌شود. در این پژوهش، ضمن بازکاوی آیة صوم به معناشناسی واژة «طاقت» و نقش آن در فهم مراد آیه خواهیم پرداخت.