جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

بازخوانی مفاهیم خدا و هبوط در الهیات فمینیستی مری دیلی

چکیده:
مری دیلی در کتاب فراتر از خدای پدر: به سوی فلسفۀ آزادی زنان[i] مفاهیم نهادینه شده مردبنیان ادیان، به ویژه مسیحیت را درباره خدا به چالش می‌کشد و نشان می دهد تصویر خدایی که در نهادهای مذهبی ترسیم شده است با نگاه مردسالارانه، غلبه‌جویانه، و استیلاگر تطابق دارد. وی تلاش می‌کند براساس مفاهیم فمینیستی و آموزه های صلح طلبانه و نظریات مربوط به “گوش سپردن” و “مراقبت” تصویری نو از خدا و امکانات جدیدی برای رابطه دیگرگونه میان انسان و خدا ترسیم کند. تصویر جدید از خدا و انسان براساس دیدگاههای اگزیستانسیالیستی و اخلاق فمینیستی به نحوی بیان می‌شود که به جای رابطه یک سویه و غالب-مغلوب در تصویر سنتی مذاهب از خدا و انسان آنها با یکدیگر در تعامل و همدلی به سر می‌برند. این مقاله با بررسی این کتاب و دیدگاه‌های نو و تأمل‌برانگیز آن در مورد بازمعنابخشی به مؤلفه‌های الهیات مسیحی در بستر تجربۀ زنان گزارشی از دو مفهوم خدا و هبوط ارائه می‌کند.