جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

بازتاب زندگی اجتماعی و فرهنگی زنان ایل بختیاری بر اساس آثار سفرنامه‌نویسان خارجی دورة قاجاریه

چکیده:
مقالة حاضر بر آن است به این پرسش پاسخ دهد که سفرنامه‌نویسان خارجی در نگاشته‎هایشان چگونه مؤلفه‌های اجتماعی و فرهنگی زنان بختیاری را تبیین کرده‌اند؟ پژوهش حاضر، که به شیوة تبیین تاریخی و با مراجعه به منابع و داده‌های سیاحان خارجی تنظیم شده، حاکی از آن است که سیاحان به وضعیت زنان بختیاری توجه خاصی معطوف داشته‌اند، به‌ویژه سفرنامه‌نویسان زن که با زنان بختیاری ارتباط تنگاتنگی داشته‌اند و با موشکافی و دقت نظر بیش‌تری دربارة طرز زندگی آنان بحث کرده‌اند. در میان سیاحان، توجه سفرنامه‌نویسان انگلیسی و اطلاعات آن‌ها دربارة زنان بختیاری، به نسبت سفرنامه‌های سیاحان کشورهای دیگر بارزتر و غنی‌تر است. این امر را می‌توان در راستای تلاش انگلیسی‌ها در این دوره برای توسعة نفوذ سیاسی و اقتصادی خود در ایل بختیاری دانست.