جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

بازتاب برابری خواهی جنسیتی در ترجمه ی کتاب مقدس

چکیده:
کتاب‌مقدس به منزله‌ی متن مبنا در دو دین یهودیت و مسیحیت از اهمیت بسیاری برخوردار است. در قرن بیستم ظهور نظریات جدید در حوزه ترجمه راه را برای ورود نگرشی نو، مبتنی بر اصول و ارزش‌های برابر‌خواهانه، به ترجمه‌ی کتاب‌مقدس هموار کرد. در برخی ترجمه‌های جدید مترجمان کوشیدند با حذف عناصر جنسیتی، بازنگری در الگوهای قدرت و به کاربردن زبانی شمول‌گرا مطابق با معیارها و ارزش‌های عصر جدیداز انحصارگرایی و مردسالاری حاکم بر کتاب‌مقدس بکاهند.پژوهش پیش رو، ضمنبررسی اجمالی مبانی نظری در حوزه ترجمه، بر آن استبا ارائه توضیحات و مثال‌هایی عینی ورود اندیشه‌برابری‌خواهی را به حوزه ترجمه‌ی کتاب‌مقدس و بازتاب آن را در ترجمه‌هایی موسوم به ترجمه‌های شمول‌گرا نشان دهد و در نهایت توفیق آن را از منظربرابری‌خواهی جنسیتی بررسی کند.