جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

اهمیت‌سنجی شاخص‎های حکم‌روایی خوب شهری از دیدگاه زنان مطالعة موردی: شهر زابل

چکیده:
در پی گسترش روزافزون شهر‌ها، بشر برای مدیریت و ادارة آن‌ها راهی جز زمینه‌سازی برای توسعة دموکراسی نداشته است و در این راه به شکل تازه‌ای از حاکمیت دست یافته است که برخی آن را در حد اختراع و ابداع جدید در برقراری نظام اجتماعی نوین دانسته‌اند. هدف مقالة حاضر، بررسی مؤلفه‌های حکم‌روایی خوب شهری از دیدگاه زنان در شهر زابل است که با روش توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتاب‌خانه‌ای و بررسی‌های میدانی و نیز بهره‌گیری از شیوة AHP انجام شده است. برای انتخاب شاخص‌های حکم‌روایی شهری نیز از میان شاخص‌های 24‌ گانة سازمان ملل متحد، پنج شاخص کلی و مهم (مشارکت، تساوی، اثر‌بخشی، پاسخ‌گویی، و امنیت)، که هستة اصلی این شاخص‌ها را تشکیل داده و از طرف همة سازمان‌ها پذیرفته شده، انتخاب شده است. نتایج به دست آمده اهمیت و اولویت‌بندی شاخص‌های حکم‌روایی خوب شهری در سطح شهر زابل از نظر زنان را به این صورت نشان می‌دهد که شاخص امنیت در رتبة اول، تساوی در رتبة دوم، مشارکت در رتبة سوم، پاسخ‌گویی در رتبة چهارم، و اثربخشی در رتبة پنجم قرار دارد.