انکار علم دینی در محک نقد

چکیده:

علم دینی از موضوعات چالش برانگیزی است کـه موافقـان و مخالفـانی را بـه سـوی خود جلب کرده است . انکار علم دینی بـر مبـانی بسـیاری ماننـد مبـانی معناشـناختی، علم شناختی (مطلق علم ، علوم تجربی و علوم انسانی) و دین شـناختی بسـیاری اسـتوار است که نوشتار حاضر به نقد و بررسی برخی از آنها میپردازد. از حیــث معناشــناختی، برخــی از معــانی علــم دینــی، پذیرفتــه شــده و برخــی دیگـر انکــار شــده اســت ؛ امــا نــه آن ، دســتاورد چنــدانی دارد و نــه ایــن از پشــتوانه منطقــی برخــوردار اســت . انحصــار روش شــناختی، تفکیــک مقــام گــردآوری و مقـام داوری و عـدم سـرایت پـیش فـرض هـای دینـی بـه مقـام داوری از مهـم تـرین مبانی علم شناختی اند که نقد خواهند شد. حداقلیبودن قلمرو دین ، از مبانی دین شناختی است کـه بـه نداشـتن ظرفیـت و تـوان دین در استخراج گزاره های علمی از منابع دینی حکم میکند. با نقد این مبنا و تبیین دیدگاه حداکثری، بهره مندی حوزه های گونـاگون علـوم و معـارف بشـری از منـابع دینی ممکن شمرده میشود.

تحصیلات

سمت

• قاسم ترخان
استادیار گروه کلام ژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامي

تعداد صفحات

30

فصلنامه

فصلنامه علمی-پژوهشی قبسات، شماره75، سال20،بهار1394

نویسنده

• قاسم ترخان

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “انکار علم دینی در محک نقد”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × 3 =