جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

انعطاف ناپذیر دانستن نقش های جنسیتی و دفاع از تبعیض های جنسیتی

چکیده:
پرسش پژوهش حاضر این بود که انعطاف ناپذیر دانستن نقش های جنسیتی چه رابطه ای با دفاع از تبعیض های جنسیتی دارد؟ هدف پژوهش حاضر آزمون این فرضیه بود که مردانی که نقش­های جنسیتی را انعطاف­ناپذیر می دانند (نسبت به مردانی که این نقش­ها را انعطاف­پذیر می­دانند)، از تبعیض­هایی که در جامعه میان زن­ها و مردها وجود دارد بیشتر دفاع می­کنند، اما چنین رابطه­ای میان انعطاف­ناپذیر دانستن نقش­های جنسیتی و دفاع از تبعیض­های جنسیتی در زنان وجود ندارد. در یک طرح توصیفی-همبستگی از میان دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی-واحد بویین­زهرا (3900=N) 122 نفر با روش تصادفی نمونه­گیری شدند و به مقیاس انعطاف­پذیری ادراک شدۀ نقش­های جنسیتی و مقیاس دفاع از تبعیض­های جنسیتی پاسخ دادند. ضریب­های همبستگی پیرسون نشان داد که انعطاف­ناپذیر دانستن نقش­های جنسیتی در مردان با دفاع از تبعیض­های جنسیتی رابطه دارد (001/0 p <)، اما این رابطه در زنان معنی­دار نیست (201/0 p >). تبیین این الگوی یافته­ها آن است که جامعۀ تبعیض­آلود به مردان جایگاه بالاتری از زنان داده است.