جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

امکان سنجیِ تأخیر اجرای حکم قصاص نفس یا حدود سالب حیات در صورت ارتکاب بزه جدید یا احراز بزهکاری پیشین

چکیده:
اجرای فوری و قطعیِ مجازاتها از ویژگی‌های یک نظام دادرسی عادلانه و مقتدر محسوب می‌شود و اساساً نتیجۀ تمام زحماتی که در مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی صورت می‌گیرد در مرحلۀ اجرای مجازات به ثمر می‌نشیند. با این حال گاهی در مرحلۀ اجرای احکام، فروضی مطرح می‌گردد که باعث تردید در فوریت اجرای مجازاتها می‌شود. بر همین اساس مسالة مورد بررسی در این نوشتار آن است که چنانچه فرد محکوم به مجازات سالب حیات، اعم از اینکه از باب قصاص باشد یا حد، پس از قطعی شدن محکومیت و قبل از اجرای حکم، مرتکب جرم دیگری شود؛ یا اینکه پس از محکومیت قطعی به مجازات سالب حیات و قبل از اجرای حکم، محرز شود که محکوم علیه قبل از ارتکاب جرم مستوجب مجازات سالب حیات، مرتکب جرم دیگری نیز شده است و هم اکنون کشف و اثبات گردد. در چنین وضعیتی، آیا اجرای حد یا قصاص به تأخیر می‌افتد یا خیر؟
در این نوشتار با روش تحلیلی-تفسیری به بررسی این فرض از حیث حقوقی و فقهی می‌پردازیم. نتایج تحقیق حاکی از این است که این گونه مسائل از مصادیق تزاحم حقوق با یکدیگر است که قاعدۀ الاهم فالاهم در آنها جاری می‌شود.