جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

الگوی پیشرفت «نهاد پاسداری» در گام دوم انقلاب اسلامی

چکیده:
در چهلمین سالگرد به‌‌‌‌ثمرنشستن انقلاب کبیر اسلامی ایران، که به‎حق می ‎توان آن را نوزایش (رنسانس) ایران، اسلام و دین نامید، حضرت امام‌‌‌‌ خامنه‎ای (حفظه الله) بیانیۀ‎ گام دوم انقلاب را خطاب به ملت ایران و همۀ جهانیان بیان فرمودند. در این بیانیه بر صیانت و پاسداری از انقلاب اسلامی در جایگاه الگویی برجسته برای خودسازی، جامعه‌‌‌‌ سازی و تمدن‌‌‌‌ سازی تأکید شده است. ایشان همچنین در فرمانی هشت ماده ‎ای در گام دوم انقلاب، سیاست ‎های پیشرفت سپاه را متذکر شدند. ازاین ‌‌‌‌رو پرسشی آغازین مطرح است مبنی بر اینکه: آیا در گام دوم انقلاب، چهارچوب و رابطۀ نهاد های پایداری، دفاع و پاسداری به بازنگری، پیشرفت و گسترش نیاز دارند؟ براساس بررسی‎های اولیه، پاسخ این پرسش، آری است؛ ازاین‎رو بی ‎گمان به الگو و چهارچوب ‎های پیشبرد و پیشرفت این نهادها نیازمندیم. بنابراین، پرسش چنین است که ویژگی‎ های الگوی پیشرفت نهاد های پایداری، دفاع و پاسداری برای پاسداری اثربخش از انقلاب اسلامی کدام‌ است. اهداف پژوهش یافتن الگوی پیشرفت نهاد پاسداری و بیان شفاف ویژگی ‎های آن است. همچنین منظور یا چشم‎انداز این پژوهش ارائه و نمایش پهنای گستردۀ نهاد پاسداری در جایگاه دستاورد دانشی انقلاب به جهانیان می‎ باشد. این الگو باید بر پایۀ اندیشه، دانش و فرهنگ بومی اسلامی، و در راستای الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت و همچنین بیانیۀ مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب باشد. این نوشتار با روش ترکیبیِ داده ‌بنیاد و تحلیل محتوا، ‎سازوکار نهاد های پایداری، دفاع و پاسداری و رابطه بین آنها را ترسیم کرده است. پیامد و نتیجه این پژوهش دستیابی به دریافت ‎های پایه و رهیافت ‎های استوار برای تهیۀ الگوی پیشرفت نهاد پاسداری است که توانایی پاسخ ‎گویی به پرسمان ‎های پژوهش را دارند. بنابراین، پرسش چنین است که ویژگی‎های الگوی پیشرفت نهادهای پایداری، دفاع و پاسداری برای پاسداری اثربخش از انقلاب اسلامی کدام‌ است.اهداف پژوهش یافتن الگوی پیشرفت نهاد پاسداری و بیان شفاف ویژگی‎های آن است. همچنین منظور یا چشم‎انداز این پژوهش ارائه و نمایش پهنای گستردۀ نهاد پاسداری در جایگاه دستاورد دانشی انقلاب به جهانیان می‎باشد. این الگو باید بر پایۀ اندیشه، دانش و فرهنگ بومی اسلامی، و در راستای الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت و همچنین بیانیۀ مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب باشد. این نوشتار با روش ترکیبیِ داده‌بنیاد و تحلیل محتوا، ‎سازوکار نهادهای پایداری، دفاع و پاسداری و رابطه بین آنها را ترسیم کرده است. پیامد و نتیجه این پژوهش دستیابی به دریافت‎های پایه و رهیافت‎های استوار برای تهیۀ الگوی پیشرفت نهاد پاسداری است که توانایی پاسخ‎گویی به پرسمان‎های پژوهش را دارند.