داخل رو نگاه کنید

الگوی هدایت سیاسی در اندیشه سیاسی رهبر معظم انقلاب

چکیده:
هدایت در ادبیات اسلامی دارای مفهوم متعالی است و در مرکز تعریف سیاست در منابع اسلامی قرار دارد و هویت بخش آن می باشد که هم به سیاست تشخّص درونی داده و هم تمایزبخش آن با غیر شده است(تاریخچة). پژوهش در باره هدایت سیاسی برخلاف مقوله هدایت از سابقه زیادی برخوردار نیست به طریق اولی فقد پژوهشی در اندیشه سیاسی رهبر معظم انقلاب نیز مبرهن است(پیشینه). اندیشه سیاسی رهبر معظم انقلاب در خصوص هدایت سیاسی چه الگویی ارائه می دهد؟(سؤال). روشی که برای حصول به این پرسش بکار برده شد، داده بنیاد (گراندد تئوری) با رویکرد استراوس و کوربین است که روشی نظامند را برای پژوهش های کیفی ارائه داده اند(روش). در این پژوهش 548 گزاره منتخب در فرایند کدگذاری باز از بیانات رهبر معظم انقلاب، استخراج شد و با تعمق این گزاره ها، 688 مفهوم یا مضمون بدست آمد. از بررسی مقایسه ای این مفاهیم، 101 مقوله حاصل شد. در کدگذاری محوری، مقوله های شناختی و ادراکی، گرایشی و عاطفی و کنشی و رفتاری از میان این مقوله ها به عنوان پدیده های محوری استنباط گردید و سایر مقوله ها بر حسب نوع ارتباط آنها با مقوله محوری، به عوامل علی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها و پیامدها صورت بندی گردید و در کدگذاری انتخابی، مقوله”انسان سیاسی تراز نظام و انقلاب” به مثابه پدیده مرکزی همه مقوله ها را در حول خود یکپارچه کرده است و بدین ترتیب الگوی هدایت سیاسی در اندیشه سیاسی رهبر معظم انقلاب تدوین گردید.

تحصیلات

فرامرز عابدینی دکتری مهندسی فرهنگی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

سمت

سیامک باقری چوکامی دانشیار علوم سیاسی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)

تعداد صفحات

26

فصلنامه

فصلنامه پژوهش های سیاست اسلامی دوره 8 شماره 18

نویسنده

سیامک باقری چوکامی,

فرامرز عابدینی

ناشر

پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “الگوی هدایت سیاسی در اندیشه سیاسی رهبر معظم انقلاب”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.