جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

افق و تدابیر سیاسی الگوی توسعه متعالی جمهوری اسلامی ایران

چکیده:
افق و تدابیر سیاسی الگوی توسعهی متعالی مشتملبر افق و تدابیر الگوی توسعه ی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است که پایهی توسعهی متعالی و افق و تدابیر آن محسوب میشود. الگوی تفصیلی و افق و تدابیر مربوطه نیز شامل: زیربخشهای کلان بخشهای سهگانهی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی الگو و زیرمجموعهی گسترههای سهگانهی فردی، جمعی و اجتماعی آن و افق و تدابیر متناسب با آنها میشود. افق و تدابیر، سازکارهای تبیین علمی (نظری فلسفی کلامی و فقهی حقوقی)، ترویج عملی (راهبردی-کاربردی تخصصی و فوق تخصصی نخبگانی، عمومی مردمی و کارشناسی و مدیریتی دولتی) و تحقق عینی (اجرایی-جاریسازی) تا پیمایش، آمایش و پایش آنها را نیز شامل میشود. این مقاله عهدهدار تنظیم، ترسیم و تدوین اعم اهم این افقها و تدابیر میباشد.

تحصیلات

سمت

علیرضا صدرا
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

تعداد صفحات

16

فصلنامه

فصلنامه سیاست متعالیه دوره 5 شماره 16

نویسنده

علیرضا صدرا

ناشر

انجمن مطالعات سیاسی حوزه

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “افق و تدابیر سیاسی الگوی توسعه متعالی جمهوری اسلامی ایران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.