جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

اعتیاد در زنان: یک مطالعه روایت‌پژوهی (تجربه زیسته زنان مصرف‌کننده مواد در شهر اصفهان)

چکیده:
رشد نرخ اعتیاد زنان و افزایش آسیب‌پذیری زنان از ناحیه این پدیده یکی از مهم‌ترین بحث‌های پیرامون آسیب‌های اجتماعی چند سال اخیر در ایران بوده است. این مطالعه با راهبری اصول روش پدیدارشناسی توصیفی درصدد تحلیل روایت اعتیاد از منظر زنان مصرف‌کننده مواد است. داده‌ها با استفاده از نمونه‎گیری هدفمند و ابزار مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با نوزده زن دارای سابقه سؤ مصرف مواد مخدرجمع‌آوری شدند. پنج تم لذت‌جویی و دفع رنج، شخصیت آسیب‌پذیر، ضعف در مهارت‌های زندگی، خانواده آسیب‌زا، استیلای هنجارهای مردانه و فرایندهای تسهیلگر مهم‌ترین دلایل و انگیزه‌های مصرف مواد در زنان بوده‌اند که موجب شکل‌گیری برخی پیامدهای درونی-فردی و بیرونی-اجتماعی برای آنانشده‌اند. ضرورت ناگزیر ترک، رفتار دوگانه خانواده و چالش‌های پیرامون خدمات کاهش آسیب مهم‌ترین چالش‌های زنان در مسیر رهایی از اعتیاد بوده‌اند. درمجموع 11 مقوله سطح سوم، 29 مقوله سطح دومو 413 عبارت معنایی کشف و استخراج شد.