استعمار انگلیس و مقایسه نقش مسلمانان و هندوها در آزادی شبه‌قاره هند

چکیده:
شبه‌قاره هند همواره از موقعیت ژئوپولیتیک و نیز از منابع فراوان برخوردار بوده و ازاین‌رو، مورد طمع و تجاوز انگلیس قرار گرفت. انگلیس از سال 1009/1600 با ورود به شبه‌قاره، بر آن تسلط یافت؛ اما سرانجام با مخالفت شدید هندی‌ها، مجبور به اعطای استقلال به آنان شد. نقش مسلمانان و هندوها در کسب استقلال هند و پاکستان، مسأله‌ای است که به روشنی بررسی نشده است! در نتیجه، نقش مسلمانان و هندوها و مقایسه نقش آن دو در آزادی شبه‌قاره، پرسشی است که این مقاله در پی پاسخ به آن است. (سؤال) به نظر می‌رسد سهم مسلمانان و نهضت عدم همکاری، در آزادی شبه‌قاره از سلطه انگلیس، کم‌تر از هندوها نیست. (فرضیه) اثبات نقش برجسته مسلمانان در این راه، می‌تواند مؤید سهمی باشد که باید به مسلمانان در آزادی و کسب استقلال شبه‌قاره داد. (هدف) دست‌یابی به این موضوع، با مطالعات کتابخانه‌ای و به شیوه توصیفی – تحلیلی دنبال شده است (روش) که حاصل آن، تصویرسازی از توانایی اسلام در هم‌گرایی با غیرمسلمانان (هندوها) برای دست‌رسی به خلع ید بیگانگان و نیز نمایش قدرت مسلمانان در تأثیرگذاری بر دیگران به منظور نیل به هدف‌های کلان و ملی است.