جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

ارزیابی کارآمدی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران در تحقق عدالت سیاسی با تأکید بر مناصب سیاسی

چکیده:
کارآمدی نظام سیاسی جمهوری اسلامی به جهت پیوند با بقا و پایداری نظام، از اهمیت بسیاری برخوردار است. از سویی این مهم سبب شده ارزیابی کارآمدی در تحقق عدالت سیاسی به‎عنوان اصلی‎ترین هدف نظام جمهوری اسلامی اهمیت آن را دوچندان کند. لذا پژوهش حاضر در پاسخ به این سؤال اصلی که نظام سیاسی جمهوری اسلامی در تحقق عدالت سیاسی در توزیع مناصب سیاسی به چه میزان موفق بوده است، این فرضیه را مطرح می‎کند که در عرصه برابری در دسترسی به مناصب سیاسی همواره شرایطی برابر برای توده‎های مردم در عرصه نامزدی تصدی مناصب سیاسی وجود داشته و اعمال محدودیت‎های نهادهای نظارتی و مجری انتخابات در راستای اجرای قانون بوده است. یافته‎های تحقیق حاکی از آن است که در عرصه برابری همواره حضور برابر گونه مردم در عرصه نامزدی تصدی مناصب سیاسی وجود داشته و با گذشت زمان شاخص فضیلت و شایستگی نیز در تصدی مناصب سیاسی بیش‎ازپیش مورد توجه و رعایت قرار گرفته است.