جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

ارزیابی عملکرد بوستان‌های زنان در ارتقای عدالت جنسیتی در شهرهای اسلامی نمونة موردی: بوستان مادر آزادگان، منطقة 15 شهر تهران

چکیده:
امروزه شهرسازی مردانه و محیط‌‌های نامطلوب شهری سبب شده است که بهره‌مندی زنان از فضاهای عمومی شهری کاهش یابد و نوعی از بی‌‌عدالتی در جامعه حاکم شود. این پژوهش به‌منظور بررسی عملکرد بوستان زنان در ارتقای عدالت جنسیتی در شهرها، به‌صورت موردی در بوستان مادر پارک آزادگان واقع در منطقة 15 شهر تهران انجام شده است. نتایج این پژوهش شهری ـ راه‌بردی بر پایة روش تحقیق ارزیابی و هم‌بستگی نشان می‌‌دهد که دسترسی، آزادی حضور، و امنیت از دید زنان مهم‌ترین شاخص‌‌های دست‌یابی به عدالت جنسیتی است و میان این شاخص‌‌ها و عملکرد بوستان زنان در دست‌یابی به عدالت جنسیتی رابطة معنادار وجود دارد. بنابراین احداث و توسعة بوستان‌های زنان به‌سبب ایجاد بستری مناسب برای گذران اوقات فراغت و محیط‌هایی سرزنده و فعال در افزایش حضور انتخابی زنان در فضاهای شهری و برقراری تعاملات اجتماعی آنان مؤثر است و به این دلیل افزایش سهم زنان از فضاهای شهری راه‌کاری عملی برای دست‌یابی به عدالت جنسیتی در کشورهای اسلامی به‌شمار می‌رود.