جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

ارتباط انفاق و رشد اقتصادی در ایران

چکیده:

در ادبیات اقتصاد متعارف، مطالعات گسترده ای درباره عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی صورت گرفته است؛ مطالعات نظری و تجربی انجام گرفته از سوی اقتصاددانان سبب شده است متغیرهای گوناگونی به عنوان عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی معرفی شوند.  با دقت در منابع اسلامی روشن می گردد علاوه بر عناصر متون اقتصاد متعارف، نصوص دینی انفاق را نیز یکی از عوامل افزایش درآمد و دارایی ها معرفی می کنند؛ نصوص دینی، انفاق را نه تنها موجب کاهش اموال نمی دانند، بلکه آن را موجب حفظ و رشد اموال در دنیا و سبب اجر معنوی و پاداش اخروی برای انفاق کننده قلمداد می کنند.  بر این اساس مقاله حاضر با استفاده از روش مدل خودتوضیح برداری (VAR) و آزمون علّیت گرنجری به دنبال آزمون این فرضیه است که «ارتباط علّی دوطرفه میا ن انفاق و رشد اقتصادی وجود دارد»؛ در این راستا از دو متغیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت 1383 و لگاریتم جمع کل درآمدهای اختصاصی و وجوهات کمیته امداد حضرت امام; به عنوان شاخصی از انفاق در اقتصاد ایران برای دوره 1366-1392 استفاده شد. بر اساس آزمون دیکی- فولر هر دو متغیر در سطح، پایا بوده و وقفه یک به عنوان وقفه بهینه به دست آمد؛ در نهایت فرضیه اصلی مقاله مبنی بر وجود ارتباط علّی دوطرفه میان انفاق و رشد اقتصادی در ایران بر اساس آزمون علّیت گرنجری تأیید شد.

[pdf-embedder url=”https://ketabshenakht.com/wp-content/uploads/2020/09/20171010082844-9436-177.pdf”]

تحصیلات

حسین غفور زاده-دانشجوی دکتری فلسفه اقتصاد اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی

سمت

امیر خادم علیزاده-استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علا مه طباطبایی, مصعب عبداللهی ارانی-استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور ایران

تعداد صفحات

28

فصلنامه

فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد اسلامی-سال هفدهم-بهار 1396 شماره 65

نویسنده

حسین غفورزاده,

مصعب عبداللهی ارانی

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “ارتباط انفاق و رشد اقتصادی در ایران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.