جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

اثر بخشی درمان شناختی رفتاری گروهی بر ادراک درد، در زنان مبتلا به ام اس

چکیده:
زمینه وهدف : مولتیپل اسکلروزیس یکی از شایع ترین بیمار های نورولوژیک است . در بیماران مبتلا به ام اس درد پدیدة شایعی می باشد و اخیرا مشخص شده که نقش مهمی در سلامت روان وکیفیت زندگی این افراد ایفا می کند ، به طوریکه شدت درد بیشتر منجر به عملکرد ضعیف تر در اکثر مولفه های سلامت روان وعملکرد اجتماعی می شود، به همین منظور هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی درمان شناختی – رفتاری گروهی بر ادراک درد بیماران مبتلا به ام اس بود.
مواد وروش ها : پژوهش حاضر کاربردی و از نوع نیمه آزمایشی بود ،از بین افراد مراجعه کننده به متخصصین مغز واعصاب در استان البرز 30 نفر از افراد به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه 15 نفره ( دو گروه آزمایش و یک گروه گواه) تقسیم شدند و پس از بررسی میزان درد با پرسشنامه درد م گیل (MPQ) ،گروه آزمایش 8 جلسه تحت درمان گروهی قرار گرفتند و گروه گواه در این مدت هیچ درمانی دریافت نکرد.
یافته ها:نتایجآزمونها آنکوا، مانکوا وتیمستقلنشاندادکهنمراتمولفه های درد در گروه های آزمایش و گواه متفاوت است ودر نمرهدردحسی،ارزیابیدرد،دردهایگوناگونونمرهکلادراکدردبیندورویکردتفاوتیمشاهدهنشدهاست (05/.<P).