جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

اثربخشی ذهن آگاهی با رویکرد شناختی بر دشواری های تنظیم هیجانی و تاب آوری زنان ‏مطلقه شهر تهران

چکیده:
هدف ‏ از انجام پژوهش حاضر بررسی اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی بر رویکرد شناختی بر تاب‌آوری و دشواری‌های ‏تنظیم هیجانی زنان مطلقه بود. روش پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل و پیگیری بود. ‏نمونه پژوهش شامل 30 نفر (15 نفر گروه آزمایش، 15 نفر گروه کنترل) از زنان مطلقه بود که به‌صورت نمونه‌گیری در ‏دسترس انتخاب شدند. از هر دو گروه با استفاده از پرسشنامه تاب‌آوری ‏Conner &Davidson‏(‏‎2003‎‏) و پرسشنامه ‏دشواری در تنظیم هیجان ‏Gratz & Roemer‏(‏‎2004‎‏) پیش‌آزمون به عمل آمد. سپس گروه آزمایش به مدت 8 جلسه ‏‏90 دقیقه‌ای تحت آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر رویکرد شناختی قرار گرفت و بعد از اتمام جلسات، پس‌آزمون و پس از ‏یک ماه، پیگیری انجام شد. برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد آموزش ذهن آگاهی ‏به تنظیم هیجانات منفی و افزایش تاب‌آوری در این گروه از زنان کمک کرده است.‏‏