جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

اثربخشی آموزش شناختی رفتاری گروهی بر بهبود علائم پسآسیبی، کیفیت زندگی، عزت‌نفس و رضایت زناشویی زنان مواجهشده با خیانت زناشویی

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی‌رفتاری گروهی بر کاهش علائم پس‌آسیبی، افزایش رضایت زناشویی، افزایش کیفیت زندگی و افزایش عزت‌نفس زنان موردخیانت واقع‌شده صورت گرفت. پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی با طرحپیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بوده است. جامعۀ موردمطالعه، همۀ زنان خیانت‌دیده مراجعه‌کننده به کلینیک درمانی شهر شیراز بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس ۳۰ نفر که بیشترین نمره را در آزمون تشخیصی PTSD(پرسش‌نامه مقیاس می‌سی‌سی‌پی) داشتند انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل به‌طور برابر (۱۵ نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایش به مدت 11 جلسه، تحت درمان شناختی‌رفتاری قرارگرفتند. گروه کنترل هیچ مداخله‌ای دریافت نکردند. داده‌ها با استفاده از روش آماری کوواریانس تجزیه‌وتحلیل شد. یافته‌ها نشان داد نشانه‌های اختلال پس از سانحه کاهش و رضایت زناشویی، کیفیت زندگی و عزت‌نفس در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به‌طور معناداری افزایش یافت.

تحصیلات

سید سلیمان حسینی نیک:
دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید ایزدپناه یاسوج
علی اسلامزاده:
ارشد روانشناس بالینی/ازاد /یاسوج/ایران

تعداد صفحات

18

جزئیات فصلنامه

پژوهش نامه زنان _ دوره 10، شماره 27 – شماره پیاپی 27 بهار 1398

نویسنده

سید سلیمان حسینی نیک,

علی اسلامزاده

ناشر

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “اثربخشی آموزش شناختی رفتاری گروهی بر بهبود علائم پسآسیبی، کیفیت زندگی، عزت‌نفس و رضایت زناشویی زنان مواجهشده با خیانت زناشویی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.