بیوگرافی

نرجس رودگر

تحصیلات:

حوزوي: سطح 2 دانشگاهي: دکتری رشته/گرایش تحصیلی: فلسفه اسلامی
عنوان پايان نامه: سطح 3 / کارشناسی ارشد: نقدی بر مبانی فمینیسم
واحد/مرکزپژوهشی: دانشگاه باقرالعلوم
عنوان پايان نامه: سطح 4 / دکتری: بررسی مبانی تطابق عوالم با تاکید بر آثار و لوازم واحد/مرکزپژوهشی: باقرالعلوم
نوع و محل اشتغال: هیات علمی و مدیرگروه فلسفه و عرفان مجتمع آموزش عالی بنت الهدی جامعه المصطفی العالمیه

سوابق پژوهشی:

کتاب:

فمینیسم ، تاریخچه ، گرایشات ، آموزه ها، نقد
1386

مقاله:

مقاله علمی پژوهشی « سه اقلیم بدن ، بررسی تطبیقی معاد جسمانی از دیدگاه ملاصدرا و آقا علی حکیم زنوزی
علمی پژوهشی
قبسات، 1389.

« انعکاس فلسفه ی فلوطین در حکمت صدر المتألهین»
علمی پژوهشی
اسراء، 1390.

« حدوث و قدم زمانی عالم »
علمی پژوهشی
اسراء، 1390.

«مبانی تطابق عوالم از دیدگاه ملاصدرا»
علمی پژوهشی
آیین حکمت ، 1393

«رابطه نفس و بدن وتآثیر آن بر تربیت اخلاقی از دیدگاه خواجه نصیر»
علمی پژوهشی
فصلنامه علمی ـ پژوهشی دانشگاه اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، 1394

«جستارگشایی در ظرفیت های فلسفه اسلامی در تبیین حرکت نفس»
علمی پژوهشی
آیین حکمت ، 1397

«بررسی مبانی معرفت شناسی فمینیستی با رویکرد فلسفه اسلامی»
علمی پژوهشی
پژوهشنامه زنان و خانواده، جامعه المصطفی العالمیه،1395

«تأثیرمتقابل معرفت وفضایل از منظر خواجه نصیرالدین طوسی»
علمی پژوهشی
نقدو نظر، 1394

«حاکمیت اصل تطابق عوالم بر تبیین تجسم اعمال در حکمت متعالیه»
علمی پژوهشی
پژوهشنامه کلام اسلامی، جامعه المصطفی العالمیه، 1394.

«بررسی متغییرهای فلسفه اسلامی در تبیین جنسیت نفس»
علمی پژوهشی
مطالعات اسلامی زنان و خانواده، 1395

«بررسی مؤلفه های فقر زنانه در ایران بر اساس آموزه های عدالت اجتماعی در اسلام»
علمی پژوهشی
اسلام و مطالعات اجتماعی، 1395

بررسی دیدگاه انتقادی فمینیسم رادیکال بر «منع سقط جنین در الهیات مردسالارانه»
علمی پژوهشی
نشریه مطالعات اسلامی زنان و خانواده » پاييز و زمستان 1396

«بررسی تطبیقی نفس رحمانی در عرفان نظری و حکمت متعالیه»
علمی ترویجی
پژوهشنامه حکمت وکلام اسلامی، 1394.

کرسی نوآوري، نظریه پردازی، نقد و مناظره:
بررسی ادله معادجسمانی از منظر ملاصدرا و مدرس زنوزی
ترویجی
شورای عالی انقلاب فرهنگی

حرکت نفس
ترویجی
شورای عالی انقلاب فرهنگی

جنسیت و نفس
ترویجی
شورای عالی انقلاب فرهنگی

سوابق تدریس:

منطق
جامعه المصطفی /جامعه الزهرا / دانشگاه قم

فلسفه اسلامی

فلسفه غرب

کلام اسلامی
مطالعات زنان

سوابق علمی ـ اجرایی:

مدیرگروه مطالعات اسلامی
جامعه المصطفی
۳ سال

مدیرگروه فلسفه و عرفان اسلامی
جامعه المصطفی
ادامه دارد

سردبیر نشریه علمی پژوهشی مطالعات اسلامی زن و خانواده
جامعه الزهرا
از سال 93 تاکنون

جوایز، رتبه و نشانهای علمی:

همایش کتاب سال حوزه
94
برگزیده
مبانی تطابق عوالم از منظر ملاصدرا با تاکید بر آثار و لوازم

همایش کتاب سال حوزه
89
شایسته تقدیر
کتاب «فمینیسم، تاریخچه، نظریات، آموزهها و نقد»

جشنواره علامه حلی
88
دوم
کتاب «فمینیسم، تاریخچه، نظریات، آموزهها و نقد»

پژوهشگر برتر دوره دکتری
94
اول

مدیرگروه و هیئت علمی برتر پژوهشی و استاد نمونه جامعه المصطفی العالمیه
95و96