بیوگرافی

تصویر نویسنده

سید مصطفی میر محمدی عزیزی

سوابق تحصيلي:

دروس سطح
حوزه علمیه قم
1368-1361

دروس عالی حوزه
دروس خارج( فقه و اصول)
حوزه علمیه قم
1368به بعد

كارشناسي
حقوق
دانشگاه مفيد- قم
1374

كارشناسي ارشد
حقوق بين الملل
دانشگاه مفيد- قم
1377

دکتری
حقوق بین الملل
دانشگاه علامه طباطبایی
1388

تدريس:

حقوق بين الملل عمومي1 و 2
دانشگاه مفيد/ دانشگاه آزاد واحد قم
1377 به بعد

حقوق اساسي( كليات)
دانشگاه مفيد
1378 به بعد

حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران
دانشگاه مفيد
1377 به بعد

حقوق بين الملل خصوصي
دانشگاه مفید/دانشگاه آزاد قم
1379 به بعد

متون اسلامي و حقوقي به زبان عربي
دانشگاه مفيد/ دانشگاه آزاد واحد قم/
1374- مكرر

حقوق بين الملل اسلامي
دانشگاه مفيد/ دانشگاه علامه طباطبایی/ دانشگاه تهران (پرديس فارابي قم)
1381 به بعد مكرر

مقدمه علم حقوق
دانشگاه مفيد
1383 مكرر

متون حقوقي به زبان عربي
دانشگاه مفيد/ مركز تخصصي حقوق و قضا
1379 به بعد

قواعد فقه
دانشگاه مفيد
1381-1380

متون فقه
دانشگاه مفيد
1378-1377

اصول فقه
دانشگاه مفيد
1377- به بعد

سازمان هاي بين المللي
دانشگاه مفيد/ دانشگاه کاشان/ مركز تخصصي حقوق و قضا حوزه
1384 به بعد

حقوق همبستگي
دانشگاه مفيد
1389

سازكارهاي بين المللي حقوق بشر
دانشگاه مفيد
1389

حقوق كودك
دانشگاه مفيد
1389

روش هاي حقوقي حل و فصل اختلافات بين المللي
دانشگاه مفيد
1390

حقوق تطبيقي
دانشگاه مفيد، مركز تخصصي حقوق وقضا/ دانشكده اصول دين
1388 به بعد

حقوق ديپلماتيك و كنسولي
دانشگاه مفيد
1391 به بعد

فقه تطبيقي
دانشگاه مفيد
1394

سمينار
دانشگاه مفيد/ دانشگاه علامه طباطبايي
1392 به بعد

نظام بين الملل حقوق بشر و ايران
دانشگاه مفيد
1394 به بعد

حقوق بشر (دكتري)
دانشگاه تهران (پرديس فارابي)
1394

مكاتب فلسفي حقوق بين الملل(دكتري)
دانشگاه مفيد
1394

تحليل آراء قضايي و داوري بين المللي (دكتري)(دكتري)
دانشگاه مفيد و دانشگاه آزاد قم
1392

مناسبات فقه و حقوق بين الملل(دوره فشرده)
مركز تربيت مدرس حوزه علميه قم
1391و زمستان 1393 و بهار 1394-
مركز تربيت مدرس حوزه علميه قم

تالیفات
کتاب:
مصونيت ها و مزاياي هياتهاي نمايندگي دولتها نزد سازمانهاي بين المللي
انتشارات بين المللي الهدي
1378

حقوق ديپلماتيك (رهيافت اسلامي)
انتشارات سمت
1390اول
1393 دوم
1396سوم
اثر شايسته تقدير چهاردهمين كتاب سال حوزه 1391

اسلام و حقوق بشر دوستانه
(مجموعه مصاحبه ها)
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی- دبیرخانه همایش اسلام و حقوق بشردوستانه
1386
صفحات 75-92

حقوق کودک در اسلام و اسناد بین المللی
یونیسف و دانشگاه مفید
1393
به سه زبان فارسي، عربي و انگليسي منتشر شد/
اثر شايسته تحسين هفدهمين كتاب سال حوزه 1394

مروري بر مكاتب فلسفي حقوق بين الملل: مقاله رئاليسم سياسي
ميزان
1389

اصل عدم مداخله در اسلام و حقوق بين الملل
انتشارات دانشگاه مفيد
1391
برگزيده رساله دكتري چهارمين جشنواره بين المللي فارابي 1389 و كتاب شايسته تقدير بيست و سومين جايزه كتاب فصل 1391 و اثر برگزيده پانزدهمين كتاب سال حوزه 1392

حقوق بين الملل رهيافت اسلامي
جشنواره فارابي –بنياد ملي نخبگان
1388
اعتبار پژوهشي

حمايت از افراد در حقوق بين الملل بشردوستانه: متدلوژي و رهيافتهاي اسلامي
دانشگاه مفيد و مركز مطالعات تطبيقي اسلام و حقوق بشردوستانه
در دست چاپ

مقالات:
سوء استفاده از مصونيتهاي ديپلماتيك و ضمانت اجراي آن در حقوق بين الملل
مجله نامه مفيد شماره33
بهمن 1381

مطالعه اي در معاهدات بين الملل
نقد و بررسي كتاب: مطالعات حقوق بين الملل عمومي
مجله كتاب ماه علوم اجتماعی شماره 60
آبان 1381

جلوه‌هايي از حقوق ديپلماتيك در اسلام
مجله معرفت شماره 70
مهر ماه 1382،صص 89-96

جنگ سلطه و نقض اصول حقوق بين الملل (حمله نظامي آمريكا به عراق)
رواق انديشه (شماره 16)
فروردين 1382 صص 45-62

فتنه ای تاريک و کور
مجموعه مقالات همايش سراسری امام حسين(ع) جلد 8
اسفند 1381

اصول حقوق و روابط بينالملل در اسلام
طرح پژوهشي درآمدي بر فقه و حقوق اسلامي / دانشگاه مفيد و مركز اسلامي لندن
دي ماه 1383

چشم اندازي بر حقوق بشر بين المللي از منظر اسلام
فصلنامه حوزه و دانشگاه شماره 37
پاييز 1382

دور الاسلام في تطوير القانون الدبلوماسي
مجموعه مقالات همایش بين المللي اندیشه اسلامی، دانشگاه مليUKM ، مالزي
پاييز 1383

آزادي بيان در اسناد حقوق بشر و آموزه هاي اسلام
رواق انديشه شماره 44
مرداد84، صص 94-113

شريعت رحمت
انديشه تقريب شماره 3
شهريور 84

حقوق بشر اقلیتها با تکیه بر اقلیتهای مسلمان
نوزدهمين كنفرانس بين المللي وحدت اسلامي

مجموعه مقالات جلد دوم ص 41 به بعد مرداد 1385/ روزنامه رسالت 29/5/85 صفحه6

مقابله به مثل در اسلام و حقوق بشر دوستانه
اولين همايش بين المللي اسلام و حقوق بشر دوستانه
برگزار كننده: ICRC و موسسات همكار
چاپ اول: مجموعه مقالات همايش 8 و9 آذر، قم/ مقالات كنفرانس اسلام وحقوق بشر دوستانه، ICRC، 1385، صص 283-320
چاپ دوم: مقالات اسلام وحقوق بينالملل بشردوستانه مركز مطالعات تطبيقي اسلام و حقوق بشردوستانه بينالملل، ميزان پاييز 1392، صص 438-468

حمایت دیپلماتیک: قرائتی حقوق بشری و اسلامی
همایش بین المللی دین و حقوق بشر، دانشگاه مفید و UNDP
26-27 اردیبهشت 1386، قم، ایران
مجله حقوق بشر جلد 9 شماره 17-18، 1393 صص91-114

بررسی عدم ممنوعیت حجاب اسلامی از منظر حقوق بین الملل اقلیتها
فصلنامه مطالعات راهبردي زنان
پاییز 1386 شماره 37، صص 49-74

دولت صلح مهدوی
همایش بینالمللی دکترین مهدویت
مجموعه مقالات همايش جلد سوم شهریور 1386، صص 7-22

حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه (رهیافت های حقوق بین الملل و حقوق اسلام)
مجله حقوق بشر دانشگاه مفید (وي‍ژه نامه حقوق كودك)
پاييز و زمستان 1386
بهار و تابستان 1387
صص 55 تا80

بررسی و تحلیل برنامه عمل 10 ساله سازمان کنفرانس اسلامی
بیست و یکمین همایش بین المللی وحدت اسلامی 1387
رواق اندیشه شماره 14 بهار 1387 و مجموعه مقالات همایش

تحلیل گزارش جهاني از رعايت يا نقض حقوق كودكان در مخاصمات مسلحانه‌
روزنامه اطلاعات
27 آبان 1387، 18 ذی القعده 1429، 17 نوامبر 2008، شماره 24340

عدم مداخله ديپلماتيك: رهيافت‌هاي حقوق بين الملل و حقوق اسلام)
نامه مفيد
شماره 76 اسفند 1388
ص 111 به بعد

رويداد 11 سپتامبر و جهان اسلام: بازتابها و پيآمدهاي سياسي و حقوقي
انديشه تقريب
سال ششم شماره 24 پاييز 1389

مقابله با توهين به اديان
همايش ملي حقوق اديان- پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
مهر 1391 – قم
در دست چاپ

جايگاه نظريه استنصار در آموزه هاي قران كريم
همايش بين المللي حقوق عمومي در قرآن- دانشگاه شهيد بهشتي تهران
15آبان 1391 تهران مجموعه مقالات صص 499-517

حمايت از كادر بهداري در مخاصمات مسلحانه (رهيافتهاي حقوق بشردوستانه و حقوق اسلام)
دومين همايش بين المللي حقوق بشر دوستانه در اسلام
مجموعه مقالات دومين همايش اسلام و حقوق بين الملل بشردوستانه، آستان قدس رضوي، 1392 ، صص 286-304

حج و حقوق بين الملل
مركز تحقيقات حج و دانشگاه باقر العلوم
ويژه نامه سلسله نشست هاي علمي و تخصصي حج و زيارت، دبيرخانه گروه هاي علمي و تخصصي، 1388-1389، ص 21

جايگاه اصول كلي حقوقي در اسلام و حقوق بين الملل همخواني ملل متمدن و متدين
مجموعه مقالات جامعه بين المللي و حقوق بين الملل در قرن 21، مجموعه مقالات در نكوداشت دكتر ضيائي بيگدلي
خانه انديشمندان علوم انساني و موسسه مطالعات و پژوهش هاي حقوقي 1392صص790 -797

المقابلة بالمثل و الاعمال الانتقامية في القانون الدولي و الشريعة الاسلامية
الاسلام و القانون الدولي الانساني
مركز الحضارة للتنمية الفكر الاسلامي، بيروت، صص203-258

حقوق كودك در اسلام و اسناد بين المللي
مجله روشنگران
پيش شماره تير 1393 ، صص 38-39

Islamic Law and International Law in the Islamic Republic of Iran’s Constitution
Mixed Legal Systems, East and West
Edited by Vernon Valentine Palmer
Ashgate,- Johns Hopkins University , 2015, Pp 245-249

دعوت اسلامي در جهان معاصر: سيره و رهيافت علوي
همايش بين المللي حكومت علوي پس از چهارده قرن- دانشگاه مفيد
9 ارديبهشت 1394 خلاصه مقالات همايش ص82/ مجموعه مقالات همايش بين المللي حكومت علوي نگاهي پس از چهارده قرن، دانشگاه مفيد،1396، صص 421-440

حقوق همبستگی و همبستگي بين المللي: چالشهاي فرا رو و آخرين تحولات
فصلنامه پژوهش حقوق عمومي، سال هفدهم ، شماره 49
زمستان 1394 صص107-132

کوچ و انتقال اجباری: مطالعه تطبیقی در آموزه‌های قرآنی و اسناد بین‌المللی
قرآن، فقه و حقوق اسلامی، سال دوم، شماره 3
پاییز و زمستان 1394، صص 89-118

An Islamic View of International Commercial Law (Comparative Study) (In English and Russian)
Journal of Foreign Legislation and Comparative Law

به زبانهاي انگليسي و روسي
No.59, Issue 4, 2016, Pp105-119- ISSN 1991-3222

تاليف قلوب: مفهوم قلمرو و كاربست آن در وضعيت معاصر
مجله حكومت اسلامي شماره 79 صص 27-52
بهار 1395 سال 21 شماره اول

برنامه هاي عمل سازمان همكاري اسلامي صلح و امنيت بين المللي
همايش ملي ايران و حقوق بين الملل صلح و امنيت منطقه اي قم 19و20 ابان 1395
مجموعه مقالات همايش ملي ايران و حقوق بين الملل صلح و امنيت منطقه اي چاپ اول زمستان 1396، صص 720-739

مباني و اصول حاكم بر روابط دوستانه در حقوق بين الملل (مقاله مشترك)
مجموعه مقالات كنگره بين المللي عدالت ص 435 تا 485
تابستان 1395

جايگاه نظام حقوقي اسلام در رويه ديوان بين المللي دادگستري
حقوق تطبيقي دانشگاه مفيد
شماره 107، ج13،ش1، 1396
صص127-152

آيات جهاد و اصل ممنوعيت توسل به زور: همخواني يا تقابل
مجله قرآن فقه و حقوق اسلامي

سال سوم شماره 5، پاييز و زمستان 1395، صص89-115

اصول توسعه پايدار در رويه ديوان بين المللي دادگستري و دادگاه بين المللي حقوق درياها
مطالعات حقوق تطبيقي – دانشگاه تهران
دوره 8 شماره 2، پاييز و زمستان
1396، صص 799-819

بررسی تحریم های یک جانبه ایالات متحده علیه ایران
مجموعه مقالات همايش عملكرد دولت امريكا در غرب آسيا از منظر حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ، سازمان بسيج اساتيد كشور و بنياد صيانت از حقوق شهروندي
كتاب مجموعه مقالات همايش
جلد اول، بهار 1396، صص 253 تا

سيري در نسبت دين و حقوق بين الملل
مجموعه مقالات نكو داشت مرحوم قربان نيا با عنوان حج انديشه هم افزايي فقه و حقوق در تحقق عدالت و تعالي انسان
دانشگاه مفيد پاييز 1396 مقاله شماره 17، صص311-320

شريعت اسلامي و قانون حاكم بر قراردادهاي تجاري: تراژدي حقوقي يا تعامل نظامهاي حقوقي
فصلنامه پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب- دانشگاه قم
سال دوم شماره چهارم پاييز و زمستان
1394 صص117-142

مفهوم و قلمرو «دار» در فقه و حقوق بين الملل اسلام: دو گانه يا سه گانه؟
كتاب فقه و تدبير: مجموعه مقالات يادنامه مرحوم آيت الله العظمي موسوي اردبيلي به كوشش: محمد تقي فاضل ميبدي
انتشارات دانشگاه مفيد، 1396،
صص 509-522

نيم نگاهي بر آراء ديوان بين المللي دادگستري در قضاياي گابچيكووناگيماروس و خميركاغذ
مجموعه مقالات نكو داشت مرحوم قربان نيا با عنوان حج انديشه هم افزايي فقه و حقوق در تحقق عدالت و تعالي انسان
دانشگاه مفيد پاييز 1396 مقاله شماره 23، صص433-456/ (مقاله مشترك با اقاي حسين اسماعيل نسب)

برنامه هاي عمل دهساله سازمان همكاري اسلامي و صلح و امنيت بين المللي
فصلنامه پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب، دانشگاه قم
سال چهارم، شماره اول، بهار 1396 صص 175

حماية الأفراد و الأعيان الطبية في النزاعات المسلحة: مقارنة بين الاسلام و القانون الدولي الانساني
كتاب: الحرب و قيودها الاخلاقية مقارنات بين الفقه الاسلامي و القانون الدولي الاسلامي
مركز الحضارة للتنمية الفكر الاسلامي، بيروت 2018 ، صص 171-188

حق برخورداری از آب و هوای سالم با تاکید بر وضعیت آب و هوایی خوزستان

انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
نشریه محیط زیست و توسعه، پیاپی ۱۸، پاییز و زمستان ۱۳۹۷، صص15-25

مطالعه تطبیقی جایگاه و کارکرد نظرهای فردی(جداگانه و مخالف) دررویه دیوان بین المللی دادگستری و نظام داوری حل و فصل اختلافات دولت- سرمایه گذار
دانشگاه تهران، مجله مطالعات حقوق تطبيقي
مطالعات حقوق تطبيقي ، بهار و تابستان 99، دوره 11، شماره 1، صص 109-126

اصلاح ساختار حل و فصل اختلافات دولت سرمايه گذار و امكان سنجي تاسيس ديوان دايمي سرمايه گذاري
دانشگاه مفيد، مجله حقوق تطبيقي
در دست انتشار

پديده معاهده يابي و حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري بين المللي
دانشگاه تهران، فصلنامه مطالعات حقوق عمومي
در دست انتشار

کرسی نوآوري، نظریه پردازی، نقد و مناظره:

مطالعه تطبيقي اصول اسلامي و حقوق بشردوستانه ادله متني و فرامتني
نقد
10 شهريور 1395
پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامي و دبيرخانه حمايت از كرسي هاي ترويجي
ارايه دهنده

تعهد به تضمین حقوق بشردوستانه و مبانی اسلامی آن
ترويجي
دانشگاه قم 26-آذر 1395
ناقد

نقش قواعد فقه سياسي در تعامل با سازمانهاي بين المللي
ترويجي
22 آذر 95
پژوهشگاه علوم و انديشه اسلامي و دبيرخانه حمايت از كرسي هاي ترويجي
ناقد

محافظه كاران و آموزه حقوق بشر اسلامي
ترويجي
دانشگاه مفيد و دبيرخانه حمايت از كرسي هاي ترويجي وزارت علوم
ناقد

فعاليت هاي علمي – اجرايي:

كارشناس پژوهشي حقوق
1377-1380
دانشگاه مفيد

مدير دفتر همكاريهاي پژوهشي
1380-1383
دانشگاه مفيد

دبير نخستين جشنواره بين المللي انتخاب کتاب برتر حقوق بشر در اسلام
1382-1383
دانشگاه مفيد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مدير مركز مطالعات حقوق تطبيقي
1388-1392
دانشگاه مفيد

مدير مركز مطالعات حقوق بشر
1392-1393
1395
دانشگاه مفيد

عضو هيات تحريريه مجله حقوق تطبيقي
1388 به بعد
دانشگاه مفيد

سردبير مجله حقوق بشر
1392-1395
دانشگاه مفيد

عضو هيات تحريريه مجله حقوق بشر
1395

عضو كميته علمي همايش ايران و حقوق بين الملل: صلح و امنيت منطقه اي
1394
دانشگاه قم

عضو بنياد ملي نخبگان
1389 به بعد

عضو هيات تحريريه مجله تحقيقات حقوقي معاهده
1396
انجمن ايراني جرم شناسي