بیوگرافی

تصویر نویسنده

سید محسن فتاحی

تحصیلات:

حوزوي: پایان درس خارج
دانشگاهي: دکترا
رشته/گرایش تحصیلی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
عنوان پايان نامه: سطح 3 / کارشناسی ارشد: بررسی قاعده الزام از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه واحد/مرکز پژوهشی: دانشگاه قم
عنوان پايان نامه: سطح 4 / دکتری: بررسی مبانی عام فقهی میراث فرهنگی (در حوزه های مالکیت، جرایم و مجازات ها) واحد/مرکز پژوهشی: دانشگاه تهران
نوع و محل اشتغال: استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب

سوابق پژوهشی:

کتاب:

بررسی قاعده الزام از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه
1390

میراث فرهنگی (بررسی فقهی-حقوقی)
1393

مبانی فقهی جرم انگاری در حوزه مباحات شرعی
با تطبیق بر جرایم علیه میراث فرهنگی
1396

مقاله:

*دیدگاهی نو دربارۀ مالکیت خصوصی میراث فرهنگی
مجلۀ فقه و مبانی حقوق اسلامی / شمارۀ ١، بهار و تابستان ١٣٨٩

*بررسی تطبیقی تعزیری بودن مجازات های حكومتی از دیدگاه مذاهب اسلامی (با تكیه بر نقش عنصر گناه در ماهیت تعزیر)
پژوهش های فقهی / بهار و تابستان 1392 شماره1-2

*تعزیریه العقوبات الحکومیه ودور «المعصیه» فی ماهیه التعزیر
الاجتهاد و التجدید، شماره ۲۸ (پیاپی ۲۹، پاییز و زمستان ۱۳۹۲)

*دامنه اختیارات حكومت در جعل قانون از منظر فقه
مطالعات فقه و حقوق اسلامی / پاييز و زمستان 1392 شماره9

The Legality of Justice and its Conditions in Ijtihad (Deducing the Facts from the Holy Qur’ān)

Spectrum: A Journal of Multidisciplinary Research
Vol. 3 Issue 7, July 2014, ISSN 2278-0637, pp. 364-379 (Special Issue on Social Sciences)
خرداد 93 – مشترک با دانشجو

*ادله قرآنی ممنوعیت قضاوت زن از دیدگاه مذاهب خمسه و نقد آن
آموزه های فقه مدنی / دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره 9، بهار-تابستان 1393

*بررسی تطبیقی حقوق اقلیت‌ها در انجام‌دادن اعمال و مراسم آیینی از دیدگاه مذاهب فقهی
پژوهش نامه مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی / مقاله 3، دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 65-
مشترک با دانشجو

*فرزندآوری مقتضای اطلاق عقد نكاح
پژوهشهای فقهی / دورة 13 ، شمارة 4، زمستان 1396
767- صفحات 793
مشترک با دانشجو

*عقل گرایی در فقه معاصر؛ قاعده ملازمه و تطبیقات آن
مطالعات اندیشه معاصر مسلمین / مقاله 1، دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1397، صفحه 9-34
مشترک با دانشجو

*بررسی تطبیقی حکم فرزندآوری در فقه عامه و امامیه با رویکردی بر مقاصد شریعت
پژوهشنامه مذاهب اسلامی » بهار و تابستان 1397 - شماره 9 علمی-پژوهشی ‏(20 صفحه - از 181 تا 200)
مشترک با دانشجو

*بررسی انتقادی مبانی فقهی صحت مهریه نامتعارف در فقه امامیه
مبانی فقهی حقوق اسلامی – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران / دوره 12، 2(شماره24 - پاییز و زمستان 1398) / پاییز و زمستان 1398
صفحه 75-95
مشترک با دانشجو

*مصافحة الأجنبیة، إعادة نظرٍ فی الأدلّة
الاجتهاد و التجدید / شماره 54 – بهار 1399 / 2020

سوابق تدریس:
دروس رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی
ارشد
دانشگاه قم
۱۰ سال
۸۳-۹۳

1- دروس فقهی رشته مذاهب اسلامی
2- دروس فقهی حقوقی رشته مطالعات زنان
3- روش نگارش علمی
ارشد و دکتری
دانشگاه ادیان و مذاهب
۱۰ سال
۸۹-۹۹

رسائل
پایه 7
مسجد امام حسن عسگری علیه السلام - پردیسان
یک سال
89-99

روش نگارش علمی
دارالاعلام
3 سال
91-92
96-97
97-98

جوایز، رتبه و نشانهای علمی:
کتاب سال حوزه
1394
هفدهمین دوره
برگزیده
بررسی فقهی حقوقی میراث فرهنگی