جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

مروری انتقادی بر مبانی توجیه آزادی در تفکر لیبرال

فصلنامه علمی-پژوهشی علوم سیاسی،دوره 16، شماره 63 - پاییز 92

چکیده:

تفکر لیبرال پس از بریدن از سنت در جستجوی بنیانی یاو بارای توجیاز ارز هانی دلبستة خود بوده است. در این مینیز تال هنی برای دفان از ززادی برتارین ارز یا د این تفکر صورت گرفتز است. مقنلز بن مروری بر ایدیشز برخ متفکران شنخص لیبرالیسم توضیح م دهد کز ززادی در این یگر از مضاوون ایجانب یار ارز زرمانن خاواه و فضیلت معقول فنصلز گرفتز و در قنلب مفهوم سلب رهنی از موایع بیرویا اانهر شاده است و بز اقتضنی برخ مبنی معرفت خنص حت ال ام بز ارز هنی ایسانی و اخالقا مستقل از میل و اراده فرد را منیع بیروی غیرقنبل قبول تلق کرده است. ایان برداشات از ززادی پینمدهنی مخنطرهزمی ی در معننداری حینت فردی و یی مالحظنت ایسنی مربوط بز حینت مشترک جوع بز دیبنل دارد کز بعضن مورد اشنره قرارخواهد گرفت.تفکر لیبرال پس از بریدن از سنت در جستجوی بنیانی نو برای توجیه ارزش‌های دلبستة خود بوده است. در این میانه تلاش‌هایی برای دفاع از آزادی، برترین ارزش نزد این تفکر، صورت گرفته است. مقاله با مروری بر اندیشه برخی متفکران شاخص لیبرالیسم توضیح می‌دهد که آزادی در این نگرش از مضمون ایجابی یک ارزش آرمان‌خواه و فضیلت معقول فاصله گرفته و در قالب مفهوم سلبی رهایی از موانع بیرونی ظاهر شده است و به اقتضای برخی مبانی معرفتی خاص حتی الزام به ارزش‌های انسانی و اخلاقی مستقل از میل و اراده فرد را مانع بیرونی غیرقابل قبول تلقی کرده است. این برداشت از آزادی پیامدهای مخاطره‌آمیزی در معناداری حیات فردی و نیز ملاحظات انسانی مربوط به حیات مشترک جمعی به دنبال دارد که بعضا مورد اشاره قرارخواهد گرفت.

دانلود فایل
نویسنده

حسین توسلی

تحصیلات

سمت

استادیار گروه معارف اسالمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

تعداد صفحات

23

فصلنامه

فصلنامه علمی-پژوهشی علوم سیاسی، دوره 16، شماره 63 – پاییز 92

ناشر

دانشگاه باقر العلوم (ع)

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “مروری انتقادی بر مبانی توجیه آزادی در تفکر لیبرال”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده + پانزده =